Default image

Tilfredsstillende i SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen AS fikk et resultat før skatt per 1. kvartal 2009 på MNOK 99,9. Dette er MNOK 0,4 bedre enn samme periode i fjor. Resultat etter skatt for 1. kvartal ble MNOK 5 (64). Den høye skattekostnaden skyldes beregnet effekt av fritaksmetoden i SpareBank 1 Livsforsikring. Samlet forvaltningskapital i konsernet var ved utgangen av 1. kvartal 58,3 mrd. kroner. Siste 12 måneder er forvaltningsveksten på 3,9 mrd. kroner, eller 7,2 %. Samlede inntekter fra datterselskapene i konsernet var per 31. mars på MNOK 125,4, mot MNOK 131 samme periode i 2008.

– Vi er tilfredse med det samlede resultatet for SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal 2009 – selv om både resultatet, og den videre utviklingen, er sterkt påvirket av de volatile finansmarkedene. Konsernet leverer resultater på nivå med samme periode i 2008, men de underliggende forutsetningene for resultatet er endret. Med gode buffere og en tilfredsstillende kapitalsituasjon er likevel konsernet godt posisjonert i et langsiktig perspektiv, sier Kirsten Idebøen, konstituert adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen AS.

– Både våre bankeiere og SpareBank 1 Gruppen har inntatt en offensiv holdning i den utfordrende situasjonen finansbransjen befinner seg i. Kjøpet av BNbank, kjøpet av Argo Securities og etableringen av en ny produktplattform innenfor fordringsadministrasjon, SpareBank 1 Gruppen Finans Holding, vil samlet bidra til å forsterke SpareBank 1s markedsposisjon, sier Idebøen.

Kirsten Idebøen legger til at SpareBank 1 Gruppen i løpet av 2009 også vil gjennomføre et ambisiøst lønnsomhets- og kostnadsprogram, som vil gi konsernet varige lønnsomhetsforbedringer, en sunnere balanse og en strammere produkt- og tjenestespekter.

SpareBank 1 Skadeforsikring: Solide finansinntekter og bestandsvekst
Resultat før skatt for SpareBank 1 Skadeforsikring utgjorde MNOK 48,1 per 1. kvartal 2009, mot MNOK 54,1 til samme tid i fjor. Resultatnedgangen skyldtes lavere forsikringsteknisk resultat grunnet en høyere skadeprosent. Finansinntektene ble MNOK 65,8 (8,4) ved utgangen av 1. kvartal 2009. Disse, sammen med bestandsvekst, bidrar positivt til resultatet.

Bank 1 Oslo – konsern: Ny fremgang for eiendomsmeglervirksomheten
Bank 1 Oslo hadde i 1. kvartal et resultat før skatt på MNOK 13,1, mot 31,9 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak redusert rentenetto, samt høyere tapsavskrivninger på utlån.
Det heleide datterselskapet EiendomsMegler 1 Oslo Akershus hadde i perioden et overskudd på MNOK 0,1 etter skatt. Resultatet i fjor på samme tid var et underskudd på MNOK 5,9. Resultatforbedringen skyldes, i tillegg til en omfattende restrukturering i 2008, et bedre marked enn forventet.

SpareBank 1 Livsforsikring: Resultatfremgang i usikkert finansmarked
SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde et resultat før skatt på MNOK 24,4 per 1. kvartal, mot et underskudd på MNOK 51,8 for samme periode i fjor. Selskapet hadde en positiv utvikling i netto risikoresultat, på MNOK 87 (63) hittil i år. Renteresultatet er derimot preget av finanskrisen og utgjør minus MNOK 51 (-59).
Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år, MNOK 884, tilsvarende 6,0 % (6,3 %) av de forsikringsmessige avsetningene.

ODIN Forvaltning: Fall i forvaltningskapital svekker resultatet
ODIN Forvaltning oppnådde i 1. kvartal et resultat før skatt på minus MNOK 7,5, mot MNOK 30,3 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak fall i forvaltningskapital i egenforvaltede aksjefond som følge av svake aksjemarkeder.

Oslo, den 28. april. 2009

Kontaktpersoner
SpareBank 1 Gruppen AS

Konst. adm. direktør Kirsten Idebøen, tlf. 995 22 503
Konserndir. info og samfunnskontakt Thoralf Granerød, tlf. 918 30 369

Leave a Reply