Default image

Resultater 2. kvartal 2009: Solid fra SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen AS fikk et resultat før skatt per 1. halvår 2009 på MNOK 541 (297).  I 2. kvartal isolert ble resultatet MNOK 441 (197). Resultat i 1. halvår gir en egenkapitalavkastning på 12,3 % (7,9 %) p.a. Konsernets soliditet er ytterligere styrket. Kapital- og kjernekapitaldekningen er ved halvårsskiftet hhv 14,6 % (13 %) og 9,9 % (9 %).

 

– God finansavkastning og solid fokus på driften bidrar til et godt resultat i krevende økonomiske tider, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen AS. – For å møte det skjerpede konkurransebildet vil vi de neste 6 kvartalene implementere et bredt omstillingsprogram, for å skape ytterligere og nødvendig driftsforbedring i konsernet. Omstilingsprogrammet skal forbedre lønnsomheten med MNOK 450 innen 31. desember 2010, gjennom en kombinasjon av effektivisering, kostnadskutt og tiltak for å styrke inntektssiden.
– Konsernet har solid fremgang ift samme periode i 2008. Vi ser det likevel som helt nødvendig å styrke resultatene i årene fremover, for å stå rustet til å møte både volatile markeder og de kravene konkurransesituasjonen vil stille til oss, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen.

 

 
SpareBank 1 Skadeforsikring: Solid finansavkastning
Resultat før skatt for SpareBank 1 Skadeforsikring ble MNOK 233 per 1. halvår 2009, mot MNOK 179 til samme tid i fjor. Det forsikringsmessige resultatet er noe lavere enn i 2008, grunnet noen flere storskader i 1. kvartal 2009. Finansinntektene ble MNOK 228 (100) ved utgangen av 1. halvår 2009, med bakgrunn i en stabil og god avkastning på renteporteføljen, samt bedret resultat i aksjeporteføljen. Combined ratio i 2. kvartal 2009 ble på 95,6 % (93,8 %).

 

 
Bank 1 Oslo – konsern: Sterk finansavkastning og lavere kostnader
Bank 1 Oslo hadde i 1. halvår et resultat før skatt på MNOK 81, mot 66 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak høyere inntekter fra finansielle investeringer og lavere driftskostnader.
Det heleide datterselskapet EiendomsMegler 1 Oslo/Akershus hadde i perioden et overskudd på MNOK 3 før skatt, mot et underskudd i fjor på MNOK 13. Forbedringen kommer etter et nå sluttført lønnsomhetsprogram, og en omsetningsvekst på 20 % i 1. halvår 2009.

 

 
SpareBank 1 Livsforsikring: Solid resultat og gode buffere
SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde et resultat før skatt på MNOK 230 per 1. halvår, mot et underskudd på MNOK 8 for samme periode i fjor. Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år, MNOK 1.748, tilsvarende 11,7 % (8,2 %) av de forsikringsmessige avsetningene. Verdijustert avkastning på selskapets kundeporteføljer med garanti er 4,1 % h.i.å.

 
ODIN Forvaltning: 9 av 11 aksjefond bedre enn referanseindeks
ODIN Forvaltning oppnådde i 1. halvår et resultat før skatt på MNOK 2, mot MNOK 59 for samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak fall i forvaltningskapital i egenforvaltede aksjefond som følge av svake aksjemarkeder – samt levere nytegning. 9 av 11 egenforvaltede aksjefond har i perioden gjort det bedre enn sine referanseindekser.

 

 

Oslo, den 12. august 2009

 

Kontaktpersoner


SpareBank 1 Gruppen AS, Adm. direktør Kirsten Idebøen, tlf. 995 22 503

Konserndir. info og samfunnskontakt Thoralf Granerød, tlf. 918 30 369

Leave a Reply