Default image

Årsresultat 2009: Rekordresultat fra SpareBank 1 Gruppen AS

– SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat før skatt i 2009 på MNOK 1.192 (-732)
– Dette gir en egenkapitalavkastning i 2009 på 17,1 %
– Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året NOK 61,4 mrd., opp NOK 5,0 mrd. fra 31.12.08
– Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 11,6 % (9,4 %) og 16,1 % (12,6 %) per 31.12.09

  LAST NED: Her kan du laste ned presentasjonen

  – Vi er meget fornøyde med resultatet i 2009. Vi har selvsagt hatt god hjelp fra solid finansavkastning. Samtidig leverer vi et resultat med betydelig underliggende fremgang på flere områder. Det pågående lønnsomhetsprogrammet vil gi oss ytterligere effekter i kvartalene fremover, sier adm. direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen AS.

  Kirsten Idebøen påpeker at SpareBank 1 Gruppens produktenheter, spesielt livs- og skadeforsikring, leverer gode resultater. – Skadeselskapet leverer et sterkt finansresultat, og høster samtidig fra et langsiktig fokus på styrken i bankdistribusjonen. Livsforsikringssiden leverer rekordresultater med et sterkt rente- og risikoresultat. Vi ser også at nye satsingsområder innenfor bl.a. verdipapirvirksomhet og fordringsforvaltning vokser, og vil bli viktige bidragsytere i årene som kommer.

  SpareBank 1 Skadeforsikring: God bestandsvekst og solid finansavkastning
  SpareBank 1 Skadeforsikring fikk i 2009 et meget godt resultat før skatt på MNOK 621, mot MNOK 218 i 2008. Finansinntektene ble MNOK 535 (37) i 2009, med bakgrunn i en stabil og god avkastning på renteporteføljen, samt bedret resultat i aksjeporteføljen. Combined ratio f.e.r. i 2009 ble på 96,2 % (94,0 %). Selskapet leverte også en bestandsvekst på 6,7 % (2,9 %).

  SpareBank 1 Skadeforsikring AS signerte den 23.12.09 kjøpsavtale for den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge fra Skandia Insurance Company Ltd. Skadeselskapet får med dette en markedsandel på 15 % i det norske markedet for helseforsikring.

  Bank 1 Oslo – konsern: Sterk finansavkastning og solid bankdrift
  Bank 1 Oslo hadde i 2009 et resultat før skatt på MNOK 197, mot MNOK 3 året før. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak høyere inntekter fra finansielle investeringer og høyere rentenetto.

  Det heleide datterselskapet EiendomsMegler 1 Oslo Akershus hadde i perioden et overskudd på MNOK 7 før skatt, mot et underskudd i 2008 på MNOK 55.
  Bank 1 Oslo, med markedsnavnet SpareBank 1 Oslo Akershus, ble per 01.01.10 fisjonert ut fra SpareBank 1 Gruppen, og er nå eid direkte av SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %).

  SpareBank 1 Livsforsikring: Solid rente- og risikoresultat og gode buffere


  SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde et resultat før skatt på MNOK 392 i 2009, mot et underskudd på MNOK 1.039 året før. Selskapet leverte en sterk verdijustert avkastning på 9,5 %. Samlet utgjorde bufferkapitalen ved årsskiftet MNOK 1.783, tilsvarende 11,7 % (5,8 %) av de forsikringsmessige avsetningene.
  Forvaltningskapitalen per 31.12.09 var NOK 24,3 mrd., opp 14,5 % fra 31.12.08.

  ODIN Forvaltning: 9 av 11 aksjefond bedre enn referanseindeks


  ODIN Forvaltning fikk i 2009 et resultat før skatt på MNOK 42, mot MNOK 115 mill. i 2008. Resultatnedgangen skyldes lavere gjennomsnittelig forvaltningskapital gjennom året. Forvaltningskapitalen har økt med NOK 8,8 mrd. i 2009, noe som gir et godt grunnlag bedret resultat i 2010.
  9 av 11 egenforvaltede aksjefond har i perioden gjort det bedre enn sine referanseindekser. Fra og med 21.12.09 har ODIN fjernet tegnings- og innløsningsgebyrene.

  SpareBank 1 Gruppen Finans Holding: Vekst i inkassoinntekter og økte markedsandeler


  Samlet fikk det nyetablerte SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern et resultat før skatt på MNOK 22. Inkassoselskapet Actor Fordringsforvaltning hadde et resultat før skatt på MNOK 26 (15), mens SpareBank 1 Factoring hadde et resultat før skatt på MNOK 9 i 2009. Factoringvirksomheten økte samtidig sin markedsandel med 1,4 % til 9,1 % i et fallende marked.

  SpareBank 1 Gruppen AS er et selvstendig finanskonsern eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SMN (19,5 %), SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) og LO/fagforbund LO (10 %).

  SpareBank 1 Gruppen, driver de felleseide produktselskapene, samordner prosjektene og forvalter merkevaren i SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap i et finanskonsern, som eier 100 % av SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Medlemskort. – samt 73,25 % i Argo Securities. Konsernet eier også SpareBank 1 Gruppen Finans Holding – som eier SpareBank 1 Factoring, Actor Fordringsforvaltning, Actor Portefølje og Actor Verdigjenvinning.

  I SpareBank 1-alliansen inngår også SpareBank 1 Oslo Akershus, EiendomsMegler 1, BNbank og SpareBank 1 Boligkreditt.

  Leave a Reply