Møte på kontoret

Godt halvår for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverer solid i første halvår, med et konsernresultat før skatt på 912 (845) mill. kroner. Resultatet for 2. kvartal isolert ble 527 (467) mill. kroner. – Vi har fått en veldig god start på året, sier Turid Grotmoll, adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Annualisert egenkapitalavkastning ved utgangen av 2. kvartal ble 18,1 % (17,6 %).

– Den underliggende driften er solid, og vi har hatt lønnsom vekst i de fleste selskapene og forretningsområdene. Livvirksomheten kan skilte med god økning i salget av risikoprodukter i personmarkedet. Innenfor både innskudds- og hybridpensjon har vi vunnet kontrakter med virksomheter av betydelig størrelse, slik at vi nå er på vei inn i et annet markedssegment. Vi har mål om å styrke vår posisjon ytterligere i dette segmentet, sier Grotmoll.

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2016

Flere kjøper digitalt
Forsikringsvirksomhetene satser offensivt for å utvikle brukervennlige digitale løsninger, og har nå fullautomatiserte salgsløsninger for de fleste forsikringsproduktene. Bare innenfor personforsikringer er andelen digitalt salg mer enn firedoblet siden 2013. På skadesiden topper reiseforsikring, hvor andelen digitalt salg i sommer lå på 30 %.

– Hele bransjen står overfor et nytt konkurransebilde, hvor lettbente digitale aktører utenfor bransjen spiser seg inn i deler av vår verdikjede. Utvikling av nye produkter og løsninger med digitale virkemidler er derfor et viktig satsingsområde for oss. Vi skal gjøre det enkelt og trygt for kunden. Døgnforsikring bolig, som vi lanserte tidlig i sommer, er eksempel på en slik satsing, sier Grotmoll.

Bedret risikoresultat i livsforsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et halvårsresultat før skatt på 320 mill. kroner, som er en økning på 16 mill. kroner fra første halvår 2015. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak bedre risikoresultat og høyere finansinntekter.

Selskapet er markedsleder på antall personrisikokunder og har økt salget av risikoprodukter i personmarkedet med 15 % fra samme periode i fjor. I bedriftsmarkedet økte salget av innskuddspensjonsforsikringer med 86 % fra i fjor.

Nedgang i naturskadeerstatninger
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat før skatt på 441 mill. kroner, som er 192 mill. kroner lavere enn i 1. halvår 2015. Resultatnedgangen skyldes lavere avviklingsgevinster og et estimatavvik på ytelsespensjon for egne ansatte.

Resultatet fra forsikringsvirksomheten hittil i år ble 350 mill. kroner, som er en nedgang på 65 mill. kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert inntektsføring av avviklingsgevinster.

For øvrig er første halvår preget av god underliggende lønnsomhet og lav skadeprosent for de største produktgruppene. Erstatningskostnadene er redusert med 30 mill. kroner. En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene var 78 mill. kroner lavere sammenlignet med 1. halvår 2015.

Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet har økt noe sammenlignet med fjoråret. Økningen i privatmarkedet på 56 mill. kroner skyldes i hovedsak et større omfang av frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015, spesielt for produktgruppen Motor.

ODIN Forvaltning øker sine markedsandeler
ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt på 48 (53) mill. kroner i første halvår. Nedgangen skyldes en styrt reduksjon av forvaltningshonorarene. Total forvaltningskapital i fondene utgjorde 39,3 mrd. kroner ved utgangen av 1. kvartal. Dette er 1,7 mrd. lavere enn ved årsskiftet og 1,8 mrd. høyere enn for ett år siden.

ODIN har det siste året økt sin markedsandel for kombinasjonsfond og opprettholdt markedsandelen for aksjefond. Spare- og plasseringsmarkedet forventes å vokse i årene fremover, og ODIN Forvaltning vil ha fokus på å øke sin andel av dette markedet.

Fordringsadministrasjon viser god volum- og inntektsvekst
Innenfor factoring- og porteføljevirksomheten er inntektsveksten på 24 % og utlånsveksten på 17 %. Rekrutteringen av nye kunder har vært god for alle selskapene i forretningsområdet. Samlet fikk forretningsområdet et resultat før skatt på 52 (32) mill. kroner.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen

Kontaktpersoner
Finansdirektør/IR-ansvarlig Sigurd Aune, tlf. 924 96 993
Kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter, tlf. 934 80 648

Les mer:
http://investor.sparebank1.no/
Foto adm.dir. Turid Grotmoll: https://www.flickr.com/photos/sparebank1/8076533765/in/album-72157607669779162/

Leave a Reply