SpareBank 1 Gruppen

Default image

Dette mener vi med samfunnsansvar

Vi skal tjene penger, men verdiskapingen skal være i tråd med en bærekraftig utvikling. Vårt samfunnsansvar handler derfor om hvordan verdiene skapes. Vi forplikter oss til å ta hensyn til hvordan vår atferd påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette ansvaret stiller krav utover lovgivningen som finansmarkedet er underlagt. Samfunnsansvaret dekker alt fra kapitalforvaltning og investeringer til inkluderende arbeidsliv og arbeidstakerrettigheter. Samfunnsansvaret dreier seg også om svindel- og skadeforebyggende tiltak, sikring av liv, helse og verdier, gode produkter til kundene, forretningsetikk, miljømessig påvirkning, kredittpolitikk, holdningsskapende arbeid og lokalt engasjement. Å ta et aktivt samfunnsansvar innebærer å ha et langsiktig perspektiv på alle sider og konsekvenser av virksomheten i samfunnet. Definisjon av samfunnsansvar

Les mer